ประเภทและประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันสุขภาพ

-

 

1.หน้ากากทางการแพทย์

ความสามารถในการป้องกัน

 • เชื้อไวรัส
 • เชื้อแบคทีเรีย
 • ฝุ่นละออง
 • เกสรดอกไม้
 • สารคัดหลั่งจากผู้อื่น

ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย

 หน้ากากทางการแพทย์ ผลิตขึ้นจากผ้าหรือพอลิโพรไพลีนซึ่งเป็นพลาสติกที่มี ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากเป็น วิธีการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสจากคนสู่คนได้ถึง 99% สําหรับวิธีการใส่ควรใส่โดยการนําด้านสีเขียวออกด้านหน้า เพื่อกันสารคัดหลั่งจากผุ้อื่นเข้ามาสู่ตัวเรา นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันฝุ่นและเกสรดอกไม้ ได้ขนาดเล็กสุดถึง 3 ไมครอน และสามารถกันได้ถึง 66.37% แต่แนะนําให้ใส่ 2 แผ่น เพราะจะกันได้มีประสิทธิภาพถึง 89.75%

 

2.หน้ากากคาร์บอน

ความสามารถในการป้องกัน 

 • เชื้อไวรัส
 • เชื้อแบคทีเรีย
 • ฝุ่นละออง
 • เกสรดอกไม้
 • สารคัดหลั่งจากผู้อื่น

ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยแบบคาร์บอน หรือ หน้ากากอนามัยสีดํา คุณสมบัติไม่ต่างจาก หน้ากากทางการแพทย์แต่จะมีความพิเศษมากขึ้นมาเพราะมีชั้น Carbon ที่สามารถกรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่าหน้ากากอนามัยทั่วไป มีความหนา เส้นใยสังเคราะห์ถึง 4 ชั้น สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 95% กรองฝุ่นละออง ขนาด 3 ไมครอน สามารถกันได้ถึง 66.37% และถ้าสวมใส่ 2 แผ่น จะกันได้ มีประสิทธิภาพถึง 89.75% เช่นเดียวกับหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

3.หน้ากาก N95

ความสามารถในการป้องกัน

 • เชื้อไวรัส
 • เชื้อแบคทีเรีย
 • ฝุ่นละออง
 • เกสรดอกไม้
 • สารคัดหลั่งจากผู้อื่น

ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย N95 เป็นหน้ากากอนามัยชนิดที่ช่วยป้องกันการเชื้อโรคที่มีขนาด เล็กมากๆ ได้โดยประสิทธิภาพในการป้องกันจะสูงกว่าหน้ากากอนามัยแบบทั่วไป เพราะลักษณะของหน้ากากอนามัย N95 นี้มีลักษณะครอบลงไปที่บริเวณหน้าปาก และจมูกอย่างมิดชิด จึงทําให้เชื้อไวรัสหรือสารปนเปื้อนไม่สามารถลอดผ่านได้และ ด้วยหน้ากากอนามัย N95 ผ ลิตจากโพลีโพรพีลีน (Polypropylene) มีประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10 ไม่น้อยกว่า 95% ถือว่าสามารถป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่เมืองไทยเผชิญอยู่ในขณะได้ในระดับดี มากอีกด้วย

4.หน้ากาก FFP1-FFP2

ความสามารถในการป้องกัน

 • เชื้อไวรัส
 • เชื้อแบคทีเรีย
 • ฝุ่นละออง
 • เกสรดอกไม้
 • สารคัดหลั่งจากผู้อื่น

ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัย FFP1 เป็นหน้าที่ที่ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัย N95 สามารถช่วยป้องกันทั้งฝุ่น เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูง ดัก จับอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM10 ไม่น้อยกว่า 94% แ ต่ นอกเหนือจาก N95 คือ สามารถป้องกัน สารเคมีฟูมโลหะ ได้เพิ่มเติมอีกด้วย และ ออกแบบให้ส่วนบนมีความเว้า ครอบลงไปที่บริเวณหน้าปากและจมูกอย่างมิดชิด

5.หน้ากากกันฝุ่นทั่วไป หรือ หน้ากากผ้า

ความสามารถในการป้องกัน

 • เชื้อไวรัส
 • เชื้อแบคทีเรีย
 • ฝุ่นละออง
 • เกสรดอกไม้
 • น้ำมูก / น้ำลาย

ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย

หน้ากากกันฝุ่นทั่วไป หรือ หน้ากากผ้า มี 2 แบบ แบบแรกผลิตจากผ้าฝ้าย ใช้สําหรับป้องกันฝุ่นละออง และป้องกันการกระจายของน้ำมูกหรือน้ําลายจากการ ไอ/จามได้แต่ไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆ ได้แบบที่สองผลิตจากใย สังเคราะห์ซ้อนทบชั้นกัน โดยรวมแล้วคุณสมบัติของหน้ากากชนิดนี้มีคุณสมบัติใน การกรองฝุ่น ป้องกันเชื้อโรคจําพวกเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราได้

6.หน้ากากฟองน้ำ

ความสามารถในการป้องกัน

 • เชื้อไวรัส
 • เชื้อแบคทีเรีย
 • ฝุ่นละออง
 • เกสรดอกไม้
 • น้ำมูก / น้ำลาย

ประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยแบบฟองน้ํา ผลิตจากโพลียูรีเทนคาร์บอนสําหรับกรองอากาศ โดยเฉพาะ สามารถซักทําความสะอาดได้แห้งเร็ว พับเก็บไม่ยับสามารถคืนรูปเดิม ได้ไม่เสียทรง ส่วนประสิทธิภาพในการป้องกันสามารถกันฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก และเกสรดอกไม้ได้

รวบรวมข้อมูลโดย สำนักบริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลอ้างอิงจาก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. 2563.  ประสิทธิภาพหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันสุขภาพ 6 ประเภท. [สืบค้นออนไลน์]

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  2563.  สาขาวิชาโรคติดเชื้อ.  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์และหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชา อายุรศาสตร์.กําธร มาลาธรรม.  2563.  เรื่องที่ควรรู้ใส่หน้ากากแบบไหนถึงจะถูกต้อง. [สืบค้นออนไลน์]. ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข.

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.การใสหน้ากากอนามัยให้ถูก ประเภท.[สืบค้นออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=681

ที่มา สสปท.