พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

  0
  53
  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

  Version1 กันยายน 2533
  Download0
  Stock
  File Size1.24 MB
  Create Dateกันยายน 1, 1990
  Download

  *แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ให้ยกเลิกมาตรา 4 (1), มาตรา 6, มาตรา 8 วรรค 1, มาตรา 14, มาตรา 22, มาตรา 27, มาตรา 33, มาตรา 38 วรรค 2, มาตรา 39, มาตรา 41, มาตรา 44, มาตรา 46 วรรค 4, มาตรา 47, มาตรา 53, มาตรา 56, มาตรา 57, มาตรา 61,มาตรา 62, มาตรา 65, มาตรา 66 วรรค 3, มาตรา 67, มาตรา 69, มาตรา 71,มาตรา 73, 85วรรค 1, มาตรา 96วรรค 1, มาตรา 97 และมาตรา 104 เพิ่มข้อความใน มาตรา 35 วรรค 2, มาตรา 47 ทวิ, มาตรา 61 ทวิ, มาตรา 72 วรรค 2, มาตรา 73 ทวิ, มาตรา 84 ทวิ และมาตรา 103 วรรค 3
  **ยกเลิกความในมาตรา 74 , มาตรา 76 , มาตรา 77 โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2542
  ***ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า "ลูกจ้าง" ในมาตรา 5 , วรรคหนึ่งของมาตรา 10 , มาตรา 11 , (2) ของมาตรา 15, มาตรา 34 , มาตรา 40 , วรรคหนึ่งของมาตรา 49 , มาตรา 54 , วรรคหนึ่งของมาตรา 63 โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2558

  ทิ้งคำตอบไว้

  Please enter your comment!
  Please enter your name here