กฎหมายใหม่

กฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ กฎหมายที่ดีจะต้องมีความชัดเจน ครอบคลุม และเป็นที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปี ประเทศไทยมีกฎหมายใหม่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ กฎหมายใหม่เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง เป็นต้น

กฎหมายกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตทำงานในเรือประมงและมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทางเพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 48/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ของคนประจำเรือ โดยสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content