กฎหมายใหม่

กฎหมายเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ กฎหมายที่ดีจะต้องมีความชัดเจน ครอบคลุม และเป็นที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปี ประเทศไทยมีกฎหมายใหม่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ กฎหมายใหม่เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคง เป็นต้น

กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับวิศวกร และระดับวิศวกรวิชาชีพ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content