Page header banner

462เอกสารที่พร้อมให้คุณดาวโหลดแบบง่าย

Filter By: All Products
กฎหมายความปลอดภัย

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานและมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตราย

กฎหมายความปลอดภัยที่สำคัญของประเทศไทย

ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในหลายด้าน เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี สถานที่ทำงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

กฎหมายความปลอดภัย และ กฎหมายอาชีวะอนามัย

กฎหมายความปลอดภัย และ กฎหมายอาชีวะอนามัย ไม่เหมือนกัน แต่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกัน กฎหมายความปลอดภัย มุ่งเน้นไปที่การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
กฎหมายอาชีวะอนามัย มุ่งเน้นไปที่การป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน เช่น จัดทำแผนอาชีวอนามัยในการทำงาน จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย จัดให้มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย เป็นต้น

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานและมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ โดยกำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของลูกจ้างมิให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานในหลายด้าน เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ สารเคมี สถานที่ทำงาน การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

จป. วิชาชีพ (Safety Officer)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยมีหน้าที่ดังนี้
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง ตรวจสอบให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยที่วางไว้ ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง จัดทำแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมทรัพยากรอย่างครอบคลุม ทั้งบุคลากร และ อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ดูแลสุขอนามัยของพนักงาน และ ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดโรคจากการทำงาน

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content