กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 54/2567 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแนวทางปฏิบัติในการตรวจและออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (ครั้งที่ 1

ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่ไม่ต้องแจ้งตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการอนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบเพื่อการติดตั้งเครื่องมือแพทย์นอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของสารสำคัญในเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสารสำคัญ และกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2567

ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณ

Read More »
กฎหมายกระทรวงแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง แบบการจ่ายเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้กู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2567 ข้อ 7 (1) (2) และ (4)

ประกาศคณะกรรมการบริหารกอง

Read More »
กฎหมายกระทรวงแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง การบอกเลิกสัญญากู้ยืมเงินและอัตราเบี้ยปรับเพราะเหตุนายจ้างผู้กู้ยืมผิดสัญญา

ประกาศคณะกรรมการบริหารกอง

Read More »

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content