กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม

ยกเลิกประกาศการนิคมอุตสาห

Read More »
กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 174/2566 เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการการสมัครสอบ การขึ้นทะเบียน และการต่ออายุเลขทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอกเพื่อการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห

Read More »
กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 010/2566 เรื่อง การหยุดเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงานหรือกระบวนการผลิต หรือเครื่องจักร อุปกรณ์ของโรงงานในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

เพื่อยกเลิก ; ยกเลิกประกา

Read More »
กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม – ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเชิงปริมาณ – แนวทางและตัวอย่าง

Read More »
กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6282 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์ และคุณลักษณะที่ต้องการและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เลเซอร์ เล่ม 1 การจัดประเภทบริภัณฑ์และข้อกำหนด

เพื่อยกเลิก; ยกเลิกประกาศ

Read More »
กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาคำขอเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคาร การประกอบกิจการ และวิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550

ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแ

Read More »

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content