Page header banner

กฎหมายท้องถิ่น

Filter By: All Products

  • 1 2เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น

กฎหมายท้องถิ่น

กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อใช้บังคับภายในเขตพื้นที่ของตน กฎหมายท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ข้อบัญญัติท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ออกโดยสภาท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ ประกาศเทศบาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล และระเบียบท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ออกโดยผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ระเบียบเทศบาล คำสั่งนายกเทศมนตรี คำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือใคร

หน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น อปท. แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในระดับจังหวัด เช่น การขนส่งมวลชน การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
  • เทศบาล มีพื้นที่ครอบคลุมเขตชุมชนเมือง มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในระดับท้องถิ่น เช่น การจัดเก็บขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาด การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีพื้นที่ครอบคลุมเขตชุมชนชนบท มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในระดับตำบล เช่น การจัดทำถนนและทางสาธารณะ การสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  • กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ เมืองพัทยา เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะในระดับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ความสำคัญของกฎหมายท้องถิ่น

กฎหมายท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น กฎหมายท้องถิ่นทำหน้าที่กำหนดกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในท้องถิ่น และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในท้องถิ่น

ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

อปท. มีความสำคัญต่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น อปท. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ อปท. ยังเป็นช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการท้องถิ่น

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content