Page header banner

กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Filter By: All Products

  • 1 2เกี่ยวกับกฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎหมายที่ออกโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อใช้บังคับในกิจการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่
  • พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา กฎหมายมีอำนาจบังคับใช้สูงสุด กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมส่วนใหญ่เป็นพระราชบัญญัติ
  • กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กฎกระทรวงมีอำนาจบังคับใช้รองจากพระราชบัญญัติ

กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญ

  • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการและแนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ

พระราชบัญญัติวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการและแนวทางในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

เป็นกฎหมายที่กำหนดการจัดตั้งสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562

เป็นกฎหมายที่กำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content