กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการเหมืองแร่ที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

ยกเลิก 1. ประกาศกรมอุตสาห

Read More »
กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Read More »
กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7275 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 V – ข้อแนะนำการใช้

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ

Read More »
กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7270 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีและดวงโคมไฟฟ้าแอลอีดี – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉ

Read More »
กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการนำเข้าสารเอชเอฟซี (HFCs) พ.ศ. 2566

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Read More »

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content