กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการติดตั้งเครื่องมือวัดหรือประเมินปริมาณน้ำที่ใช้และการเก็บข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำชลประทานและไม่ใช่น้ำบาดาลของผู้รับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. 2567

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ เรื่

Read More »
กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดสถานที่ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และยื่นคำขอเกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ. 2567

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read More »
กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2567

ยกเลิก 1. ประกาศคณะกรรมกา

Read More »
กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรม

Read More »
กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม และแผนการบริหารจัดการน้ำบาดาล ในการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2567

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read More »
กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรม

Read More »

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content