กฎหมายแยกตามเดือนและปี

การออกกฎหมายใหม่นั้น มักจะมีการกำหนดระยะเวลามีผลบังคับใช้ที่แตกต่างกันไป กฎหมายบางฉบับมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎหมายบางฉบับมีผลบังคับใช้หลังจากกำหนดระยะเวลาหนึ่ง หรือกฎหมายบางฉบับมีผลบังคับใช้เฉพาะบางมาตราหรือบางส่วนที่ระบุไว้เท่านั้น การแยกกฎหมายตามเดือนและปี จะช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กฎหมายใหม่บางฉบับอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราโดยตรง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่เหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของเรา และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content