ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ – ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ กับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

กฎหมายถูกยกเลิก

เพื่อยกเลิก ; ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ – ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ กับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ถูกยกเลิกโดย ; ยกเลิก
1. ความในข้อ 3 และให้ใช้ความตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ – ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ กับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 นี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ
2. ทั้งฉบับโดย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ – ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ ณ กรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

Post a Comment

เพื่อยกเลิก ; ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ – ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ กับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ถูกยกเลิกโดย ; ยกเลิก
1. ความในข้อ 3 และให้ใช้ความตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ – ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ กับกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 นี้แทน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศฉบับเดิมทุกประการ
2. ทั้งฉบับโดย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การยื่นเอกสารการขออนุญาต การขอจดทะเบียน การขอความเห็นชอบ การแจ้งประกอบการ การรับ – ส่งเอกสาร และการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ ณ กรมธุรกิจพลังงาน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ข้อมูล: เอกสารนี้ถูกประกาศยกเลิกบางส่วนหรือทั้งฉบับจากกระทรวงอย่างเป็นทางแล้ว แต่ยังสามารถดาวน์โหลดได้ปกติ

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content