ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. 2553

กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยกเลิก
1. ความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง, ข้อ 11 วรรคสี่ และข้อ 15 วรรคหนึ่ง และให้ใช้ความตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 นี้แทน
2. ข้อ 17 โดยระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
3. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) ตามแนบท้าย และให้ใช้ใบรับรองฯ ท้ายระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 นี้แทน
4. ความในนิยามคำว่า “ผู้ตรวจประเมิน” ในข้อ 4, ข้อ 7 วรรคสอง, ข้อ 10, ข้อ 11 วรรคสอง, ข้อ 13, ข้อ 15 วรรคสอง และข้อ 16 และให้ใช้ความตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นี้แทน

เพิ่มความ
บทนิยามคำว่า “ยาสัตว์” “สารเคมี” และ “ยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง” ในข้อ 4, ข้อ 5/1 และข้อ 6 (4) โดยระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

Post a Comment

ยกเลิก
1. ความในข้อ 5 วรรคหนึ่ง, ข้อ 11 วรรคสี่ และข้อ 15 วรรคหนึ่ง และให้ใช้ความตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 นี้แทน
2. ข้อ 17 โดยระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
3. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) ตามแนบท้าย และให้ใช้ใบรับรองฯ ท้ายระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 นี้แทน
4. ความในนิยามคำว่า “ผู้ตรวจประเมิน” ในข้อ 4, ข้อ 7 วรรคสอง, ข้อ 10, ข้อ 11 วรรคสอง, ข้อ 13, ข้อ 15 วรรคสอง และข้อ 16 และให้ใช้ความตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นี้แทน

เพิ่มความ
บทนิยามคำว่า “ยาสัตว์” “สารเคมี” และ “ยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง” ในข้อ 4, ข้อ 5/1 และข้อ 6 (4) โดยระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content