กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของสารสำคัญในเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสารสำคัญ และกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2567

ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณ

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยอมรับการตรวจสอบหรือการรับรองเครื่องมือแพทย์ หรือสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานต่างประเทศ พ.ศ. 2567

ประกาศคณะกรรมการเครื่องมื

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบในการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี และการสั่งให้ส่งวัตถุอันตรายออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร่งด่วน พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี และการสั่งให้ส่งวัตถุอันตรายออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเร่งด่วน พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 (8) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ชั่วคราวนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การผลิตหรือขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา 27 (2) (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร

Read More »

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content