กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 42/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดหลักประกัน การวางหลักประกัน การเก็บรักษาหลักประกัน การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน การเรียกหลักประกันเพิ่ม การหักหลักประกันเป็นการชำระแทนค่าปรับและค่าเสียหายของสิ่งแวดล้อม และการขอรับหลักประกันคืน

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 42/2

Read More »
กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 39/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองของส่วน (ฆ/3) ว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล ในหมวดที่ 6 ข้อบังคับเบ็ดเตล็ด ของภาค 1 ข้อบังคับทั่วไป แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 39/2

Read More »
กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 48/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ของคนประจำเรือ โดยสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 48/2

Read More »
กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 35/2567 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมแบบใบสำคัญรับรองและแบบบันทึกรายการอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเลโดยเป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 (ฉบับที่ 3)

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 35/2

Read More »
กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลาการฝึกอบรม และหน้าที่ของบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567

ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งปร

Read More »
กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 10/2567 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์บนเรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที

Read More »
กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 326/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจเรือ ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศ ว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากน้ำมัน พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 326/

Read More »

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content