กฎหมายแยกตามหมวดหมู่

กฎหมายของประเทศไทยสามารถแบ่งออกตามกระทรวงต่างๆ ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น กฎหมายแต่ละประเภทจะมีวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภารกิจหลักของกระทรวงนั้นๆ

กฎหมายท้องถิ่น

กฎหมายท้องถิ่น

กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น กฏหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

กฎหมายกระทรวงกลาโหม

กฎหมายกระทรวงกลาโหม

กฎหมายกระทรวงกลาโหม คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม เพื่อใช้บังคับในราชการทหาร

กฎหมายกระทรวงการคลัง

กฎหมายกระทรวงการคลัง

กฎหมายกระทรวงการคลัง คือ กฎหมายที่ตราขึ้นโดยกระทรวงการคลัง เพื่อใช้บังคับในการบริหารราชการการคลังของรัฐ

กฏหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กฏหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

กฎหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กฎหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยกฎหมายเหล่านี้จะช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความสำคัญต่อการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยกฎหมายเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กฎหมายกระทรวงคมนาคม

กฎหมายกระทรวงคมนาคม

กฎหมายกระทรวงคมนาคม มีความสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยกฎหมายเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการคมนาคมขนส่งของประเทศ

กฎหมายกระทรวงพลังงาน

กฎหมายกระทรวงพลังงาน

กฎหมายกระทรวงพลังงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพลังงานของประเทศ โดยการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพลังงานของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

กฎหมายกระทรวงพาณิชย์

กฎหมายกระทรวงพาณิชย์

กฎหมายกระทรวงพาณิชย์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพาณิชย์ของประเทศ โดยการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพาณิชย์ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

กฎหมายกระทรวงมหาดไทย

กฎหมายกระทรวงมหาดไทย

กฎหมายกระทรวงมหาดไทย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน โดยการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

กฎหมายกระทรวงยุติธรรม

กฎหมายกระทรวงยุติธรรม

กฎหมายกระทรวงยุติธรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรม โดยการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

กฎหมายกระทรวงวัฒนธรรม

กฎหมายกระทรวงวัฒนธรรม

กฎหมายกระทรวงวัฒนธรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมของประเทศ โดยการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วัฒนธรรมของประเทศดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชน โดยการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้รับการคุ้มครอง

กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง

กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ โดยการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร

กฎหมายกระทรวงแรงงาน

กฎหมายกระทรวงแรงงาน

กฎหมายกระทรวงแรงงาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแรงงานและนายจ้าง โดยการกำกับดูแลและกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แรงงานมีสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสม นายจ้างมีสิทธิและหน้าที่ในการประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับนายจ้างเป็นไปอย่างราบรื่น

กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายแม่บทในการกำกับดูแลการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้ง กำกับดูแล และการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

กฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

กฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

กฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา และประกาศที่ออกโดยสำนักนายกรัฐมนตรีตามอำนาจที่กำหนดไว้ในกฎหมาย กฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินชีวิตของประชาชน โดยกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ และกำหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชน

กฎหมายถูกยกเลิก

กฎหมายถูกยกเลิก

กฎหมายถูกยกเลิก หมายถึง การที่กฎหมายฉบับหนึ่งสิ้นสุดลง ไม่สามารถบังคับใช้ได้อีกต่อไป กฎหมายถูกยกเลิกได้ด้วยเหตุหลายประการ การยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ การยกเลิกโดยปริยายการยกเลิกโดยศาลรัฐธรรมนูญ การยกเลิกโดยผลแห่งคำพิพากษาของศาล

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content